گروه قنبری

اخبار

اخبار

اخبار

مصالح /مصالح ساختمانی

مصالح پایه شامل کلیه مصالح ساختمانی که در مرحله سفت کاری ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد

۱۴:۳۱
۲۵ / ۹ / ۱۳۹۷
۲۳:۵۴
۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷

دسترسی سریع
کارشناسان خارج از دسترس
phone Logo