محصولات لیکا

لیکا ,سبکدانه,کشاورزی,نماینده رسمی فروش لیکا در سلمانشهر مازندران,فروش مصالح ساختمانی در مازندران سلمانشهر,خانه مصالح معمار,بلوک لیکا,بلوک سبک لیکا,پوکه لیکا,سبکدانه لیکا,ملات لیکا

واژه لیکا-دانه رس منبسط شده-دانه های لیکا-خانه مصالح معمار-دفتر تآمین و فروش محصولات ساختمانی-نماینده رسمی فروش محصولات لیکادر سلمانشهرمازندران-سبکدانه (پوکه)لیکا-بلوک سبک لیکا -دانه کشاورزی-ملات آماده لیکا

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸         01154611240

واژه لیکا از عبارتlight expanded clay aggregate( دانه رس منبسط شده) گرفته شده است.این دانه ها در کوره های گردان و در حرارت حدود 1200 درجه سانتی گراد ، ازانبساط نوع خاصی از خاک رس تولید می شوند. دانه های لیکا دارای شکل تقریبا گرد و سطح زبر و ناهموارند. رویه میکروسکوپی خارجی دانه ها دارای خلل و فرج زبر قهوائی رنگ و بخش داخلی دانه ها دارای بافت سلولی سیاه رنگ است.

 

خانه مصالح معمار

دفتر تأمین و فروش محصولات ساختمانی

نماینده رسمی فروش محصولات لیکا در سلمانشهر مازندران

سبک دانه(پوکه) -بلوک -دانه کشاورزی -ملات آماده  لیکا

اطلاعات بیشتر از دانه لیکا در قسمت دسته بندی و مقالاتدیدگاه خود را بیان کنید